Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a thepitch.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A thepitch.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a The Pitch Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”).

 • The Pitch Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. emelet 3.
 • levelezési cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. emelet 3.
 • cégjegyzékszám: 01-09-273998
 • adószám: 25418370-2-43
 • képviseli: Papp Gábor ügyvezető önállóan
 • e-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 • Rackforest Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 • Elektronikus elérhetőség: https://rackforest.com

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a thepitch.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A The Pitch név, logó, valamint a thepitch.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Creative Commons Licence
A weboldal tartalmai a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License alatt kerülnek publikálásra.

Adatvédelem és Titoktartás

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 • Sepsey Barna
 • levelezési cím: The Pitch Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. emelet 3.
 • email: [email protected]

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +3613911400
 • email: [email protected]
 • honlap: www.naih.hu

Az alábbi linken találsz GDPR tanácsokat és javaslatokat online marketing területen dolgozó cégek számára.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott (így különösen: emailes érdeklődés, vagy Új projekt beküldése esetén), a leendő és meglévő ügyfeleit, valamint az ajánlatkérőit (a továbbiakban: “Ajánlatkérő”) érintő valamennyi információt, adatot üzleti titokként (a továbbiakban: “Üzleti titok”) bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető engedély nélkül nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve más harmadik személy részére felfedni, vagy hozzáférhetővé tenni, valamint sem közvetlenül sem közvetve verseny vagy bármely egyéb célokkal összefüggésben felhasználni.

Az Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz az Üzemeltető munkatársai, alkalmazottjai és Alvállalkozói a szükséges mértékben hozzáférhetnek.

Vásárlási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Online és tantermi képzések

A Honlapon megtalálható online (beleértve az ingyenes és díjköteles e-mail kurzusokat, valamint az online képzési felülettel rendelkező képzéseket), a tantermi formában végezhető képzések (a továbbiakban: “Képzések”) szervezője a The Pitch Kft. (a továbbiakban: “Kereskedő”).

 • The Pitch Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. emelet 3.
 • adószám: 25418370-2-43
 • e-mail cím: [email protected]

Az aktuálisan elérhető képzések listája elérhető az Online képzések, valamint a Tantermi képzések menüpontok alatt.

A Képzésekre vonatkozóan a weboldalon feltüntetett árak nettó árak, az általános forgalmi adót (27%) nem tartalmazzák. Kereskedő a Képzésekről a megrendelt Képzések pénzügyi teljesítését követően 21,26% áfa tartalommal rendelkező számlát állít ki.

A Képzés megvásárlásával, valamint a Képzésen történő részvétellel a képzésen résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Részvételi Feltételekben foglaltakat, minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Óradíjas tanácsadás

A Honlapon megtalálható óradíjas tanácsadás (a továbbiakban: “Tanácsadás”) szolgáltatás szervezője a The Pitch Kft. (a továbbiakban: “Tanácsadó”, “Kereskedő”).

 • The Pitch Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. II. emelet 3.
 • adószám: 25418370-2-43
 • e-mail cím: [email protected]

A Tanácsadás díjainak megtekintésére, valamint a Tanácsadás megrendelésére a SEO tanácsadás megrendelése felületen van lehetőség. A Tanácsadásról bővebben a SEO tanácsadás menüpont alatt informálódhat.

A Tanácsadásra vonatkozóan a weboldalon feltüntetett árak nettó árak, az általános forgalmi adót (27%) nem tartalmazzák. Tanácsadó a megrendelt óradíjas tanácsadás pénzügyi teljesítését követően 21,26% áfa tartalommal rendelkező számlát állít ki.

Rendelési információk

A Képzések, valamint a Tanácsadás (a továbbiakban: “Termékek”) kizárólag a thepitch.hu honlapon keresztül, online rendelhetők meg.

Az online képzéseket, vagy az online képzési rendszer elérhetőségét e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az online képzés megvásárlásával a megrendelő a vásárlás során kiválasztott online képzéshez vagy képzésekhez szerez hozzáférés egy fő részére. Az online képzések anyagaihoz kizárólag a megrendelő, vagy a megrendelő által a megrendelés során előzetesen meghatározott személy jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható! Az online képzés egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében az Oktató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére!

A tantermi képzés megvásárlásával a vásárlás során kiválasztott időpontban tartott tantermi képzésre jogosítja a megrendelőt, vagy az általa előzetesen meghatározott személyt. A vásárlás során kiválasztott időpont a megrendelést követően nem módosítható, a képzési alkalom későbbi képzési alkalomra nem vihető át, továbbá másik képzésre nem váltható be. Az Oktató fenntartja a jogot a képzés időpontjának a képzési alkalom meghirdetését követő módosítására, vagy a képzési alkalom elhalasztására. A megrendelő a képzési időpont módosítása, vagy a képzés elmaradása esetén jogosult a megvásárolt képzési időpontját egy későbbi képzési időpontra módosítani, vagy a képzés díjával megegyező összeget egy másik teljes árú tantermi képzésre beváltani.

Amennyiben a Kereskedő hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Kereskedő nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a Kereskedő adatok között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Kereskedővel.

A rendelés menete

A Képzések menüpontban elérhető termékeket egyesével, vagy a Kereskedő által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni. A vásárlási folyamatot a kiválasztott képzés vagy képzés csomag esetében a Képzések menüpontban a képzéshez kapcsolódó Vásárlás gombra, vagy a képzés vagy képzés csomag termék oldalán található Feliratkozás és fizetés gombra kattintva tudja elkezdeni. A vásárlási folyamat során meg kell adnia számlázási adatait, a képzésen résztvevő adatait, illetve lehetősége van kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő fizetési módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat kérjük kattintson a rendelési oldal alján található Megrendelés gombra. Az adatok hibátlan megadását követően további információkat talál a kiválasztott fizetési lehetőségről, illetve a számlázás céljából megadott email címére automatikusan elküldjük díjbekérőjét.

Online kártyás fizetés esetében átirányítjuk a Barion oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. A Barion online kártyás fizetésről itt írtunk részletesebben. A bankkártya adatok a kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez és a Kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha online kártyás fizetést választott, de időközben meggondolta magát és banki átutalással kívánja a tranzakciót teljesíteni, az emailben kapott díjbekérőn szereplő adatok segítségével ezt gond nélkül megteheti. Kérjük ez esetben kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Sikeres fizetési tranzakciót követően a korábban számlázás céljából megadott email címére 2 munkanapon belül elküldjük a kiállított számláját és felvesszük a kapcsolatot a képzésen résztvevő személlyel az e célból megadott email címen.

Amennyiben a díjbekérője, számlája, vagy a képzéssel indulásával és részleteivel kapcsolatos emailje nem érkezne meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a már jelzett módon a kereskedői adatok segítségével, vagy írjon emailt a hello [kukac] thepitch.hu email címre.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a legfeljebb 2 munkanap. A megrendelés teljesítési határideje nem egyezik meg a képzés teljesítésének idejével.

Nem vállalunk felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges:
  A bankkártya adatok a kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez és a Kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Ha több információra van szükséged, az online bankkártyás fizetési lehetőségről itt írtunk részletesebben.
 • Személyesen történő teljesítésre nincs lehetőség

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a kapott díjbekérő alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően emailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt a Kereskedővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben). A Kereskedő az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Kereskedőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Kereskedő a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Kereskedő a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Vegyes rendelkezések, Nyilatkozatok

A Honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Honlap használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlap design ötlete, forrása: https://moz.com/blog

A Honlapon található grafikák és vektoros képek forrása: https://www.freepik.com

A Honlapon található navigáció design ötlete, forrása: https://www.sistrix.com

A Honlapon található “progress indicator”, valamint a “scroll bar” inspirációja, forrása: https://mailchimp.com/help/

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra minden emailben lehetőséget biztosít az Üzemeltető.

A jelen Általános Szerződési Feltételekből felmerülő jogviták, ellentétek és követelések megoldása érdekében kizárólagos, végleges és kötelező érvénnyel megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

Cookie típusok

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

 • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon,
 • analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
 • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
 • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Használt cookie-k listája

 • “visited” – az oldal első látogatásakor rögzítjük
 • “cb-enabled” – A cookie-k használatának engedélyezését rögzítjük
 • fr, _fbp Facebook által használt cookie
 • “_ga”, “_gat”, “_gid”,  “_utma”, “_utmb, “_utmc”, “_utmz” – Google Analytics analitikai eszköz által használt cookie-k
 • PHPSESSID

A honlap jellemzően csak first party (local) cookie-kat használ.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 4. 18:40